ردیف

نام واحد

نام رابط

تلفن ثابت

1

مرکزی(اراک)

خانم صالحی

086-32770470-32244337-32785550

2

مرکزی(ساوه)

آقای رفیعی

086-42226700

3

اردبیل

آقاي محمدی

045-33253311-33234785

4

چهار محال و بختیاری

آقاي قلعه

038-33332093-33345400

5

خراسان/ش

خانم ولی زاده

32285724-32285726-058

6

زنجان

خانم یگانه

33546002-7-024

7

همدان

آقاي حقی

081-32528677-32512396

8

خوزستان

خانم نیک نهاد

061-33337778

9

مازندران

خانم علوی

011-33353926-33353383-33353384

10

گلستان

آقای قلی پور

017-32245961-32249936

11

کرمان

آقاي پور موسی

034-32447903-33257342

12

قم

آقای عینی

025-37748712

13

البرز

خانم دیده خانی

026-34452794-34455975

14

کردستان

آقاي مصطفایی

087-33176411-33287461-33287517

15

هرمزگان

خانم ابراهیمی

076-33620719-33620720-33687714

16

آذربایجان شرقی

آقاي هادی پور

041-36555744-36555745

17

آذربایجان غربی

آقاي آهن پنجه

044-33455989

18

سمنان

آقاي واعظی

33337000-33360981-023

19

سیستان و بلوچستان

آقاي اسماعیلی

054-33413650

20

گیلان

آقاي یگانه

33339800-33339801-013

21

ایلام

آقاي محمدی

084-32243577-32243560-32243570

22

فارس

آقاي بابایی

071-32337156-32349048 داخلی 110

23

قزوین

خانم زواره

028-33236797-99

24

یزد

خانم اکرم زاده

035-36241081

25

علوم پزشکی تهران

خانم گودرزی

021-88993573

26

علوم پزشکی شهيد بهشتي

آقاي خلیلی

22439867-8